Våra certifieringar

Vi är certifierade inom flera olika områden. Vi uppfyller högt uppställda krav på bl a kvalitet, miljöpåverkan och färgstyrning.

ISO 9001

ISO 9001Specificerade krav för ett ledningssystem för kvalitet där vi visar vår förmåga att tillhandahålla produkter som uppfyller kunders krav och tillämpliga författningskrav.
Läs mer om certiferingen »

ISO 14001

ISO 14001Anger kraven på ett miljöledningssystem som gör att vi kan utveckla och införa policys och upprätta mål som tar hänsyn till lagkrav och de betydande miljöaspekterna.
Läs mer om certiferingen »

Svanen

SvanenSvanenmärkning av en trycksak påvisar att trycksaken uppfyller en rad miljökrav och att produktionen av densamma tillhör de minst miljöbelastade.

Ett svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenade och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. Svanen premierar även produktion som gör
det enklare att återvinna trycksaker.
Läs mer om certiferingen » 

FSC ® - Forest Stewardship Council ®

FSCFSC-märkning av en trycksak innebär att man tar ett socialt ansvarstagande. Det betyder bland annat att ett ansvarsfullt bruk av våra skogar främjas, att människorna som arbetar i skogen har bra villkor och att det lokala samhället säkras.
Läs mer om certiferingen » 

Klimatkompensera genom Antalis

KlimatkompenseraTillsammans med pappersleverantören Antalis erbjuder DanagårdLiTHO en möjlighet att klimatkompensera pappersinköpen. Avgiften som betalas som kompensation för de koldioxidutsläpp pappret och transporter orsakat går till att plantera ny skog i Mocambique. Som tack för bidraget till att motverka växthuseffekten får man märka trycksaken med nya symbolen Klimatkompenserat papper.
Läs mer om certiferingen » 

CGP - Certifierad Grafisk Produktion

CGPCertifieringen följer den internationella standarden ISO 12647-2 och innebär att både kund och vi som tryckeri har full kontroll på färgstyrningen i hela processen – från förprovtryck till färdig produkt, med förutsebart resultat.
Genom att arbeta på ett dokumenterat strukturellt sätt enligt CGP kan vi garantera våra kunder en hög och jämn tryckkvalitet. Det senare resulterar även i en mer effektiv produktion och onödigt utnyttjande av resurser såsom att papper, el och transporter minimeras.
Att tillämpa CGP » |Läs mer om certiferingen »

PEFC ® - märk din trycksak och medverka till ett uthålligt skogsbruk

CGPPEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ® och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.
Läs mer om certiferingen »

KlimatkompenseraSvanenISO 14001ISO 9001FSC - Forest Stewardship CouncilCGP - Certifierad Grafisk ProduktionPefc
 DanagårdLiTHO | 0144-761 00 | info@dgli.se | Copyright © 2010, DanagårdLiTHO | Cookies