3.5 m/s, 26 kW

Hållbarhet

By Wind – ett klimatsmart tryckeri

En hållbar tillväxt - powered By Wind

By Winds verksamhet bygger på förnybara och återvinningsbara resurser. På så vis bidrar vi till hållbar tillväxt i samhället tillsammans med våra kunder och leverantörer.

En central del av vårt klimatengagemang är vindkraft. Redan 1994 investerade vi i vindkraft och 2018 blev vi Sveriges första tryckeri med ursprungsmärkt el från egna vindkraftverk.

Med vindkraft har vi redan nått ett viktigt mål: 100 procent av vår elförbrukning är förnybar och fossilfri. Dessutom ger våra vindkraftverk ett stort bidrag till samhällets elförsörjning eftersom de producerar 29,7 GWh och vi själva bara förbrukar 2 GWh.

Märk din trycksak med vår logotyp, producerad med 100% ursprungsmärkt förnybar el – och visa att du gör skillnad.

Material

Sambandet mellan en kvalitetssäkrad produktion och en mindre miljöbelastande tillverkning blir allt tydligare för fler företag.

Miljökraven från kunder och myndigheter kan variera stort men den övergripande trenden är tydlig. Att erbjuda hållbar produktion inom tillverkningen blir alltmer en förutsättning för att kunna konkurrera med trovärdighet på marknaden.

Papper utgör en omfattande del av det material som används i produktionen inom våra olika affärsområden och arbete sker för att följa upp, analysera och minska förbrukningen samt aktivt ta hand om pappersspill. När det är möjligt tillverkas produkterna när behovet uppstår, så kallad print-on-demand, vilket minskar risken för överupplagor som sedan kasseras. By Wind har en rad miljömärkningar inom verksamheten, som till exempel Svanen, FSC® (Forest Stewardship Council®).

Ambitiös agenda för hållbarhet

Men allt är inte perfekt än. Genom att samarbeta med andra och utmana oss själva har vi satt upp ambitiösa mål. Ett av målen är att bli ett fossilfritt tryckeri. Fram till den dagen erbjuder vi klimatkompensation för den påverkan som vi trots våra ansträngningar fortfarande bidrar till.

Kompensationen får dock aldrig stå i vägen för arbetet med att minska våra utsläpp av växthusgaser. Klimatkompensation är inte en lösning på klimatkrisen, men verifierade och certifierade projekt kan ge stöd till en snabb omställning mot ett klimatsmart samhälle.

Agenda 2030

Agenda 2030, FN:s 17 globala mål (Sustainable Development Goals), antogs av merparten av världens ledare 2015 med syftet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. By Wind bidrar till målen i olika hög utsträckning.

Ambitionen är att driva ett hållbarhetsarbete som skapar värde för alla intressenter och därmed även bidrar till dessa mål. Följande tio mål har identifierats som de mest väsentliga för By Winds hållbarhetsarbete.

Nyckeltal och mål

2022 2021 2020 2019
Andel förnybar el 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel transporter med DHL Skicka Grönt 82 % 82 % 25 % 0 %
CO2 eq/ton 1107 1017 1177 1202

Samtliga våra produktionsanläggningar försörjs med 100 % förnybar el, från egna vindkraftverk, med ursprungsgaranti sedan 2018.

Våra målsättningar för 2025 är:

  1. Uppnå 20 % mindre direkta utsläpp (CO2 eq/ton) än 2019
  2. Minska vattenförbrukning med 25 % per producerad enhet jämfört med 2019
  3. Helt fasa ut fossila bränslen på våra produktionsanläggningar

Beräkna trycksakens klimatavtryck

By Wind är certifierad enligt ClimatCalc. Det betyder att vi kan följa och rapportera företagets årliga koldioxidavtryck (råmaterial, kemikalier, elektricitet, värme och transporter).

ClimateCalc är även utformat för att kunna ta fram korrekt information om klimatpåverkan från varje individuell trycksak ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att vi kan hjälpa dig att göra medvetna val och prioritera en trycksak som har minsta möjliga klimatpåverkan.

Läs mer om ClimateCalc eller kontakta oss för mer information.

Våra certifieringar

Vårt hållbarhetsarbete är dokumenterat och granskat av oberoende organ för att säkerställa att vi uppfyller relevanta krav.

ISO 9001

Kvalitetscertifiering som verifierar att processer finns på plats för att ständigt vidareutveckla ett kvalitetsarbete.

ISO 14001

Miljöcertifiering, en bekräftelse på att det finns rutiner och processer på plats för att minska företagets miljöpåverkan.

ISO 12647-2 CGP

Certifiering av grafisk produktion, bevis på uppfyllelse av branschstandard för miljö- och kvalitetssäkring.

FSC®

FSC® – Forest Stewardship Council® – utfärdar certifikat som visar att skogsprodukter kan spåras tillbaka till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk.

Svanenmärket

Svanen är det nordiska miljömärket – den som har Svanenlicens uppfyller ett antal miljörelaterade kriterier.

ClimateCalc

ClimateCalc är ett verktyg för certifierade användare att beräkna det koldioxidavtryck som genereras av företaget och dess produkter. Certifikat nr. CC-000100/SE

Kontakta oss